ورود کاربران و نمایندگان

 

تعرفه خطوط

خطوط پیامکی مختلف چه تفاوتی دارند ؟
شماره های (رهیاب) ۱۰۰۰ و(آتیه) ۲۰۰۰ و (مگفا) ۳۰۰۰ و (رهیاب پیام گستران) ۵۰۰۰۱ ، (راهکار سرزمین هوشمند) ۵۰۰۰۲ ، (ارمغان) ۵۰۰۰۴ و (آسانک)۰۲۱ که همگی در سامانه ۰۰SMS قابل استفاده است از طرف مخابرات به اپراتور های مختلف تخصیص داده شده است و تفاوت خطوط در اپراتور ارائه دهنده و سیاست کاری آ نها می باشد.
خطوط اختصاصی
تمامی پنل ها امکان سفارش شماره از اپراتور ها را دارا هستند. خطوط اختصاصی علاوه بر قابلیت ارسال پیامک تکی و انبوه ، قابلیت دریافت پیامک دارند و به این طریق می توان از بسیاری از امکانات بی نظیر سامانه نظیر منشی پیامک ، تحلیلگر، وب سرویس و.. ……. استفاده و بهره برداری نمود.

خط اختصاصی رایگان
برای هر کاربر یک خط اختصاصی ۵۰۰۰۲ و یک خط اختصاصی ۵۰۰۰۴ به صورت انتخابی از سرشاخه شرکت به صورت رایگان ارائه می شود. همچنین برای نماینده های محترم نیز برای هر کاربر جدید که ثبت نام می کنند این خط رایگان شامل می شود. این خطوط به صورت دائمی و اختصاصی هستند.

تعرفه خطوط اختصاصی ۱۰۰۰

نمایندگان ویژهنمایندگانکاربرانتعداد ارقامشماره نمونهردیف
سفارشیغیرسفارشیسفارشیغیرسفارشیسفارشیغیرسفارشی
۲۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰۲۷۰,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰۱۴۱۰۰۰xxxxxxxxxx۱
۵۳۰,۰۰۰۲۷۰,۰۰۰۵۵۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰۶۵۰,۰۰۰۳۵۰,۰۰۰۱۳۱۰۰۰xxxxxxxxx۲
۱,۰۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰۵۵۰,۰۰۰۱,۳۵۰,۰۰۰۶۵۰,۰۰۰۱۲۱۰۰۰xxxxxxxx۳
۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۰۰,۰۰۰۱,۱۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰۱۱۱۰۰۰xxxxxxx۴
۲,۸۰۰,۰۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰۱۰۱۰۰۰xxxxxx۵
۳,۶۰۰,۰۰۰۱,۸۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۰۰,۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۹۱۰۰۰xxxxx۶
۵,۲۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۵,۴۰۰,۰۰۰۲,۷۰۰,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۸۱۰۰۰xxxx۷
۳۳,۰۰۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰۰۰xxx۸
۵۵,۰۰۰,۰۰۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰۶۱۰۰۰xx۹

تعرفه خطوط اختصاصی ۲۰۰۰

نمایندگانکاربرانتعداد ارقامردیف
سفارشیغیر سفارشیسفارشیغیر سفارشی
خیلی رندرندنیمه رندغیر رندخیلی رندرندنیمه رندغیررند
استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود۱,۵۰۰,۰۰۰استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود۱,۷۰۰,۰۰۰۱۲۱
استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود۱,۷۰۰,۰۰۰استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود۲,۰۰۰,۰۰۰۱۱۲
استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود۳,۵۰۰,۰۰۰استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود۴,۰۰۰,۰۰۰۱۰۳
استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود۵,۰۰۰,۰۰۰استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود۵,۵۰۰,۰۰۰۹۴
استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود۱۱,۰۰۰,۰۰۰استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود۱۲,۰۰۰,۰۰۰۸۵
استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود۱۷,۰۰۰,۰۰۰استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود۱۸,۰۰۰,۰۰۰۷۶
استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰استعلام شوداستعلام شوداستعلام شوداستعلام شود۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰۶۷

خطوط ۲۰۰۰ انتخابی باتوجه به شماره از غیر رند تا خیلی رند در ۴ رده قرار می گیرد و قیمت های متفاوتی دارد.

تعرفه خطوط اختصاصی ۳۰۰۰

نمایندگان ویژهنمایندگانکاربرانتعداد ارقامنمونه شمارهردیف
۱۰۰,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰۱۴۰,۰۰۰۱۴۳۰۰۰xxxxxxxxxx۱
۶۵۰,۰۰۰۷۰۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰۱۲۳۰۰۰xxxxxxxx۲
۷۵۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰۹۰۰,۰۰۰۱۰۳۰۰۰xxxxxx۳
استعلام شوداستعلام شوداستعلام شود۹۳۰۰۰xxxxx۴
استعلام شوداستعلام شوداستعلام شود۸۳۰۰۰xxxx۵

خطوط ۳۰۰۰ شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.

تعرفه خطوط اختصاصی ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹

نمایندگان ویژهنمایندگانکاربرانتعداد ارقامشماره نمونهردیف
سفارشیغیرسفارشیسفارشیغیرسفارشیسفارشیغیرسفارشی
۳۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰۳۵,۰۰۰۴۵,۰۰۰۴۵,۰۰۰۱۵۵۰۰۰۱xxxxxxxxxx۱
۵۵,۰۰۰۵۵,۰۰۰۶۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰۱۴۵۰۰۰۱xxxxxxxxx۲
۳۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰۳۳۰,۰۰۰۳۳۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰۱۳۵۰۰۰۱xxxxxxxx۳
۶۰۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰۶۵۰,۰۰۰۶۵۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰۱۲۵۰۰۰۱xxxxxxx۴
۱,۲۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰۱,۳۵۰,۰۰۰۱,۳۵۰,۰۰۰۱,۷۰۰,۰۰۰۱,۷۰۰,۰۰۰۱۱۵۰۰۰۱xxxxxx۵
۲,۴۰۰,۰۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰۲,۶۰۰,۰۰۰۲,۶۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۱۰۵۰۰۰۱xxxxx۶
۳,۵۰۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰۳,۷۰۰,۰۰۰۳,۷۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰۹۵۰۰۰۱xxxx۷
۴,۵۰۰,۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۸۵۰۰۰۱xxx۸
۴۵,۰۰۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰۷۵۰۰۰۱xx۹
۹۵,۰۰۰,۰۰۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰۶۵۰۰۰۱x۱۰

به مبالغ فوق، ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

تعرفه خطوط اختصاصی ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵

نمایندگان ویژهنمایندگانکاربرانتعداد ارقامنمونه شمارهردیف
سفارشیغیرسفارشیسفارشیغیرسفارشیسفارشیغیرسفارشی
۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۱۴۵۰۰۰۲xxxxxxxxx۱
۱۲۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۱۳۵۰۰۰۲xxxxxxxx۲
۲۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۳۵۰,۰۰۰۳۵۰,۰۰۰۱۲۵۰۰۰۲xxxxxxx۳
۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱۱۵۰۰۰۲xxxxxx۴
۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۱۰۵۰۰۰۲xxxxx۵
۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۹۵۰۰۰۲xxxx۶
مذاکره با شرکتمذاکره با شرکتمذاکره با شرکت۸۵۰۰۰۲xxx۷
۷۵۰۰۰۲xx۸
۶۵۰۰۰۲x۹

تعرفه خطوط اختصاصی ۵۰۰۰۴

نمایندگان ویژهنمایندگانکاربرانتعداد ارقامنمونه شمارهردیف
سفارشی-رندسفارشیسفارشی-رندسفارشیسفارشی-رندسفارشی
۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۱۴۵۰۰۰۴xxxxxxxxx۱
۱۲۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰۱۳۵۰۰۰۴xxxxxxxx۲
۱۶۰,۰۰۰۱۶۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۱۲۵۰۰۰۴xxxxxxx۳
۳۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۱۱۵۰۰۰۴xxxxxx۴
۱,۰۰۰,۰۰۰۷۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰۸۵۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱۰۵۰۰۰۴xxxxx۵
۱,۳۰۰,۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰۹۵۰۰۰۴xxxx۶
۱۱,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰۸۵۰۰۰۴xxx۷
مذاکره با شرکتمذاکره با شرکتمذاکره با شرکت۷۵۰۰۰۴xx۸
۶۵۰۰۰۴x۹

تعرفه خطوط غیرمتناظر ۲۱۰۰۰

نمایندگان ویژهنمایندگانکاربرانتعداد ارقامنمونه شمارهردیف
۷۰۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰۹۰۰,۰۰۰۱۰شماره غیرمتناظر ۱۰ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰xxxxxxxxxx)۱
۸۰۰,۰۰۰۹۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۹شماره غیرمتناظر ۹ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰xxxxxxxxx)۲
۸۰۰,۰۰۰۹۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۸شماره غیرمتناظر ۸ رقمی (متناظر شهرستان) (۹۸۲۱۰۰۰xxxxxxxx)۳
۹۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰۸شماره غیرمتناظر ۸ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰xxxxxxxx)۴
۱,۱۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰۷شماره غیرمتناظر ۷ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰xxxxxxx)۵
۱,۴۰۰,۰۰۰ الی ۱,۸۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰ الی ۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰ الی ۲,۱۰۰,۰۰۰۶شماره غیرمتناظر ۶ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰xxxxxx)۶
۱,۸۰۰,۰۰۰ الی ۲,۴۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ الی ۲,۸۰۰,۰۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰ الی ۳,۰۰۰,۰۰۰۵شماره غیرمتناظر ۵ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰xxxxx)۷
۲,۴۰۰,۰۰۰ الی ۴,۰۰۰,۰۰۰۲,۸۰۰,۰۰۰ الی ۴,۴۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ الی ۴,۶۰۰,۰۰۰۴شماره غیرمتناظر ۴ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰xxxx)۸
۶,۴۰۰,۰۰۰ الی ۹,۰۰۰,۰۰۰۶,۸۰۰,۰۰۰ الی ۹,۵۰۰,۰۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ الی ۹,۹۰۰,۰۰۰۳شماره غیرمتناظر ۳ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰xxx)۹
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ الی ۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ الی ۵۳,۰۰۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ الی ۵۵,۰۰۰,۰۰۰۲شماره غیرمتناظر ۲ رقمی (۹۸۲۱۰۰۰xx)۱۰

تعرفه خطوط تلفن ثابت

نمایندگان ویژهنمایندگانکاربرانتعداد ارقامنمونه شمارهردیف
۴۶۰,۰۰۰۴۷۷,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۸۰۲۱xxxxxxxx۱
۱,۶۰۰,۰۰۰۱,۸۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲۱xxxxxx۲
۲,۵۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰۵۰۲۱xxxxx۳
۳,۰۰۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰۴۰۲۱xxxx۴
۴,۲۰۰,۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰۳۰۲۱xxx۵
نکته::ملاک رند بودن شماره :
۱- شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
۲- ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.
۳- قیمت خطوط رند خطوط غیر متناظر ۰۲۱ از طرف اپراتور اعلام می شود.
شرایط نمایندگان ویژه :
۱- روزانه بیش از ۱۰ هزار پیامک ارسال داشته باشند.
۲- خرید های ایشان یکجا و بیش از ۳ میلیون تومان باشد.
نکته های مهم خطوط ها :
۱- شماره های ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۴ برای هر کاربر فقط یک خط ارائه میشود حتی به نماینده سطح ۱۰٫
۲- تعرفه خطوط ۸ رقمی در اپراتور ۵۰۰۰۴ باتوجه به رند بودن خطوط تعرفه متغییر می باشد..